Владата донесе уредби со законска сила за примена на Законот за основното и средно образование за реализација и организација на наставата во училиштата и за оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба. Според одредбите од оваа уредба со законска сила, наставата ќе се организира преку далечинско учење, односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа уредба, се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат заемна двонасочна комуникација. Средства за електронска комуникација можат да бидат видеоконференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

За употреба на видот на средствата за електронска комуникација од став 2 на овој член одлука донесува училиштето. За периодот на организирање на наставата во училишта преку далечинско учење, односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците. Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот.

Владата ја донесе и уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, со која се уредуваат начинот на изведувањето на студиските програми и проверката на знаењето на студентите во сите три циклуси на високото образование, продолжување на мандатот на органите и телата на високообразовните установи, односно јавните научни установи, како и рокот за важност на постојните акредитации, односно реакредитации на студиските програми.

Студиските програми за стекнување  високо образование на сите три циклуси на високообразовните установи, односно јавните научни установи и проверката на знаењето ќе се изведуваат преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација. Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа уредба, се средства кои обезбедуваат двонасочна комуникација при реализација на студиите без заедничко физичко присуство на учесниците во активноста. Средства за електронска комуникација можат да бидат видеоконференциски платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоци. Одредбите не се однесуваат на меѓународната физичка мобилност и учество на меѓународни собири на студиската програма за трет циклус докторски студии.

За употреба на видот на средства за електронска комуникација одлука донесува високообразовната установа, односно јавната научна установа.

Преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација се спроведуваат предавањата, вежбите, форми на континуирана проверка на знаењето, индивидуалната настава и други облици кои се соодветни на специфичноста на наставно-научната и уметничката област, консултативно-инструктивната настава, индивидуална студиска работа (истражување на литература, семинарски задачи, проектна работа), како и одбраната на дипломска/и, магистерска/и и докторска/и задача/труд.

Полагањето на испитите и колоквиумите ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето. Работата на Стручната служба во високообразовните установи, односно јавните научни установи ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација.

Акредитацијата, односно реакредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, чија важност престанала или ќе престане со важност за време на вонредната состојба, продолжува да важи најмногу до една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. На високообразовната установа која до денот на истекот на мандатот на органите и телата не извршила избор на нови органи и тела, мандатот ѝ продолжува до изборот на нови органи и тела.

Високообразовната установа е должна најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанување со важење на оваа уредба да започне, односно да ја продолжи постапката за избор на органите и телата од став 1 на овој член.