Бесплатниот курс е дел од голема колекција онлајн-курсеви од најдобри универзитети. Повеќе може да се дознае од следниот блог.