Детекторот „Сегмент гама“ спроведува континуиран мониторинг на воздухот во просторијата за присуство на експлозивни материи, опасни хемикалии и биолошки агенси. Времето потребно за уредот да детектира опасност е максимум пет…