Riotoro демонстрираше куќиште што може да ја менува големината (ВИДЕО)

Конференцијата Computex 2018 е завршена, но останаа уште неколку интересни приказни кои беа во сенка на производите и решенијата на големите производители. Една од нив ни пристигнува од компанијата Riotoro, која го прикажа единственото Project Morpheus куќиште, кое може да ја менува големината од ATX во Micro ATX форма и обратно.

Во пракса, ова значи дека куќиштето може да биде пократко и нешто пошироко со пет слотови за проширување или може да биде повисоко и потесно со полн сет од седум слотови. Важна ставка е дека, иако големината на куќиштето се менува, не е потребно менување на матичните плочи, бидејќи стандардната ATX плоча се користи за двете конфигурации.

Она што е посебно значајно е дека сите промени кај големината на куќиштето се извршуваат без употреба на алат. Project Morpheus куќиштето моментно во рана прототип фаза е прикажано во видеото и користи шрафцигер за одвртување на штрафовите, но финалната верзија ќе имплементира дизајн кој нема да бара употреба на алат.

U praksi, ovo znači da kućište može da bude kraće i nešto šire sa pet slotova za proširenje ili može biti više i uže sa punim setom od sedam slotova. Važna stavka je da, iako se veličina kućišta menja, nije potrebno menjanje matičnih ploča, jer se standardna ATX ploča koristi za obe konfiguracije.